UDVIKLING AF TEAMS

DETTE PROGRAM HENVENDER SIG TIL
GRUPPER OG SAMARBEJDSRELATIONER
I VIRKSOMHEDER 

UDBYTTE
Teamudviklingsprogrammet vil bidrage til at udfolde ressourcer og potentiale for den enkelte, samt øge robusthed, kreativitet og performance for hele teamet. Derudover vil det udvikle teamets evne til at håndtere pres og til at nå fælles mål.

DET SELVLEDENDE TEAM
Et velfungerende team er kendetegnet ved at værdien af teamet er større end summen af individernes værdi. Dette kræver at de enkelte medlemmer i teamet føler at de kan operere i en tryg og tillidsfuld atmosfære, samt at den enkeltes bidrag er værdifuldt for at kunne udføre den fælles opgave. Er disse betingelser tilstede, bliver teamet selvledende og vil øge evnen til at eksekvere samt sikre tidsplaner og kvalitet. Et selvledende team er også kendetegnet ved at være mere robust over for ændringer samt have en højere grad af engagement, kreativitet og innovation.

  • Relationerne er udfordrende, anerkendende og supporterende
  • Gruppen accepterer hinandens forskelligheder
  • Alle føler at de bidrager til teamet
  • Der et godt psykisk arbejdsmiljø hvor man på anstændig vis kan være sig selv
  • Energien rettes mod gruppens opdrag og mål
  • Teamet etablerer en dynamisk og inkluderende kultur

METODE
Det handler om at forstå at de veludviklede mønstre i en gruppe også har en konsekvens, som kan stå direkte i vejen for gruppens trivsel og udvikling. Udgangspunktet er gruppens dynamikker og at identificere og forstå, at der er potentialer og ressourcer bundet i vaner og mønstre. Gennem tillid åbnes der for nysgerrighed mod at undersøge det der er mindre udviklet, for derigennem at opbygge teamet til at blive mere robust og selvkørende.

UDVIKLINGSFORLØB

EKSEMPEL PÅ WORKSHOPS
VARIGHED 1-2 DAGE

Workshop 1: Begejstring og belasting
•    Hvad er det der begejstrer og belaster i hverdagen
•    Skabe klarhed over udviklingsmulighed
•    Definere temaer der stimulerer potentialet i teamet

Workshop 2: Teams og samarbejde
•    Hvad er et team
•    Hvordan er et godt teamsamarbejde, og hvilke fordele medfører det
•    Hvordan kan teamet blive bedre til at udnytte deltagernes ressourcer

Workshop 3: anerkendende kommunikation og feed back
•    Indsigt i egne kommunikationsmønstre
•    Anerkendende kommunikation
•    At give og modtage feed back

Workshop 4: Mødekultur
•    Hvad er det gode møde
•    Mødenormer og -kommunikation
•    Mødeledelse og -deltagelse

Workshop 5: Konflikthåndtering og -forebyggelse
•    Forståelse af motivation og adfærd
•    Hvad udløser konflikten og hvordan kan den forebygges
•    Værktøjer til at styre konflikter

Ovenstående er eksempler på workshops igennem forløbet. De faktiske workshops vil blive skræddersyet og tilrettelagt i samarbejde med de behov, der er i virksomheden. Udover det aftalte workshop-forløb vil det være hensigtsmæssigt at hver deltager gennemgår et personligt coachingforløb. Som indledning til forløbet afholdes samtaler med hver deltager, hvor behov, ønsker og målsætning afdækkes